در بالکا ما دو دسته کلی چای داریم، چای سیاه و چای سبز که به صورت بسته بندی شده ارائه می گردند.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.