انواع چای در بالکا چیست؟

در بالکا ما دو دسته کلی چای داریم، چای سیاه و چای سبز که به صورت بسته بندی شده ارائه می گردند.